Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

 

Všeobecné ustanovenia

 

Firma M-Stein, Peter Mészáros je registrovaná v živnostenskom registri pod číslom IČO: 11992832 so sídlom
na adrese Račí potok 27, Košice, Slovenská Republika. (ďalej „Predávajúci“ alebo „M-Stein“)

 

Prezentácia firmy, špecifikácia, kontaktné údaje a znenie Všeobecných obchodných podmienok sú verejne
dostupné na internetovej stránke www.mstein.sk alebo www.mstein.eu ktorej súčasťou je internetový obchod.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) špecifikujú objednávanie, nákup tovarov a služieb a
všeobecné záručné podmienky na výrobky firmy M-Stein. Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a
povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri kúpe tovaru Kupujúcim.

 

Sú spracované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky a upravujú obchodné podmienky dodávok a
predaja výrobkov značky M-Stein a doplnkového tovaru iných výrobcov.

 

Značka M-Stein je registrovaná ochranná známka.

 

M-Stein nenesie zodpovednosť za škody a ujmy na zdaví spôsobené nesprávnym používaním náradia a
ostatných predávaných výrobkov. Náradie má rezné hrany, preto upozorňujeme spotrebiteľa dbať na zvýšenú
bezpečnosť pri práci a manipulácii, používať ochranný odev. Brusné pasty nie sú požívateľné. Uchovávať
mimo dosahu detí. Deťom aj začiatočníkom odporúčame pracovať pod dozorom skúsených osôb.


Definície základných pojmov

 

Zmluva sa skladá z Objednávky Kupujúceho a Potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúcim, je uzatvorená
okamihom kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie Objednávky Predávajúceho.

 

Kupujúci spotrebiteľ v týchto VOP je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu
svojej obchodnej činnosti, ale nakupuje produkty pre vlastnú spotrebu alebo použitie. V prípade, že kupujúci
koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti, budú obchodné a zmluvné podmienky špecifikované
individuálne.

 

Poštovné a balné – zahŕňa cenu poštovného, cenu balného a ďalšie náklady súvisiace s dodaním tovaru

 

Spracúvanie osobných údajov – je vykonávanie akýchkoľvek operácií s osobnými údajmi objednávateľa v
súlade s §7 ods. 4 písm. b) a d) Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním
Objednávky, že dobrovoľne poskytol svoje osobné údaje Predávajúcemu ako dotknutej osoby za účelom ich
využitia výhradne pre potreby plnenia obchodnej zmluvy (tj. spracovanie Objednávky, zaslanie Potvrdenia o
prijatí Objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, fakturáciu a inú nevyhnutnú komunikáciu)

 

Pristúpenie Kupujúceho k VOP – odoslaním Objednávky prostredníctvom internetového obchodu na stránkach
M-Stein Kupujúci pristupuje k Všeobecným obchodným podmienkam a zároveň odoslaním objednávky
Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami. V ostatných prípadoch
komunikácie bude kupujúci o VOP oboznámený individuálne.


Objednávanie tovaru

 

Príjmeme objednávky formou telefonického dohovoru na zverejnených kontaktných číslach, poštou pri doručení
na uvedenú kontaktnú adresu, elektronicky na uvedenú emailovú adresu alebo pomocou internetového
obchodu vyplnením objednávkového formulára nachádzajúceho sa na prezentačných stránkach M-Stein.

 

Objednávka musí obsahovať správne identifikačné údaje objednávateľa (minimálne meno, adresa doručenia) a
zoznam objednaných výrobkov, kde je potrebné uviesť identifikačný kód výrobku a požadovaný počet kusov.

 

Identifikačný kód je uvedený v katalógu produktov internetového obchodu a pre každý produkt je unikátny.
Rezbárske dláta sa označujú identifikačným kódom, ktorý pozostáva z označenia typu dláta (R, A, B, C)
následne číslom profilu a šírkou profilu. Príklad zápisu označenia
rezbárskeho dláta: R3/15 (R=rovné dláto, 3=profil / 15=šírka profilu)

 

VOP sa nevzťahujú na neštandardnú objednávku, ktorá obsahuje produkty neuvedené v katalógu produktov.
Na jej definovaní sa dohodnú obe strany individuálne, pričom dohodnú aj špecifické obchodné a zmluvné
podmienky.

 

Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v Objednávke

 

Po prijatí Objednávky posielame Kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky. V prípade internetového
obchodu je odoslaný automatický e-mail od info@mstein.sk, ktorý obsahuje informáciu o tom, že objednávka
bola zaregistrovaná. Tento informačný email slúži tiež na overenie zadaných údajov kupujúceho a následné
potvrdenie objadnávky s doplnenými podmienkami.

 

Potvrdenie objednávky zasielame individuálne každému Kupujúcemu po preverení dostupnosti tovaru.
V potvrdení objednávky špecifikuje M-Stein na základe celkovej hmotnosti a ceny tovaru jeho spôsob a lehotu
dodania, platobné podmienky, konečnú cenu a ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť. Potvrdenie objednávky môže
vyžadovať doplnenie informácií od Kupujúceho, kde je uvedená lehota na odpovedanie.

 

Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Kupujúci odsúhlasí Potvrdenie objednávky s vyjadrením konečnej ceny
objednaného tovaru vrátane poštovného a balného, lehoty dodania a spôsobu platby. Kupujúci môže tak
urobiť emailom alebo telefonicky.

 

V prípade, že Kupujúci v Objednávke uviedol nesprávne údaje, môže ich zmeniť následne telefonicky alebo
emailom pred odsúhlasením Potvrdenia objednávky.

 

Kupujúci môže odvolať svoju Objednávku aj bez uvedenia dôvodu telefonicky alebo emailom pred jeho
odsúhlasením Potvrdenia objednávky.


Spôsoby platby

 

Štandardný spôsob platby je dobierkou pri odbere tovaru prostredníctvom Slovenskej Pošty. Iné spôsoby platby
závisia na dohode kupujúceho s predávajúcim pri potvrdení objednávky.

 

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci si vyhradzuje právo vystaviť preddavkovú faktúru až do výšky 100%
hodnoty objednávky.

 

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a
nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar na základe
preddavkovej faktúry a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú čiastku
najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia písomného dostúpenia od zmluvy (zrušenie objednávky).

 

M-Stein nie je platca DPH.


Dodanie tovaru

 

Dodacie lehoty, spôsob doručenia aj platby sú určované individuálne podľa dostupnosti objednaného tovaru,
kupujúci je o nich oboznámený v rámci potvrdenia objadnávky.

 

Kupujúci je povinný prijať tovar a zaplatiť celkovú cenu. V prípade odmietnutia z iných dôvodov, než sú
uvedené v Reklamačnom poriadku (súčasťou VOP), má predávajúci právo požadovať úhradu nákladov
spojených s prípravou a expedíciou tovaru. Taktiež pri výrobe produktov na zákazku má právo žiadať aj
hodnotu tovaru až do výšky 100% účtovanej ceny.

 

Kupujúci má právo podľa zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a
zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru (počítané
odo dňa nasledujúceho po prevzatí). Tovar v pôvodnom obale je povinný na svoje náklady doručiť späť
predávajúcemu. Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci skontroluje kompletnosť tovaru a najneskôr
do 30 dní vráti kupujúcemu kúpnu cenu prevodom na bankový účet.


Záručné podmienky

 

Poskytovateľom záruky je M-Stein, Peter Mészáros, so sídlom Račí potok 27, Košice 04001, riadi sa v
súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa a ustanoveniami §622 a §623 Občianskeho zákonníka.

 

Správne používanie, skladovanie a údržba produktov predávaných firmou M-Stein sú uvedené v Návodoch
na použitie. Uverejnené sú na internetovej prezentačnej stránke a budú doručené spotrebiteľovi najneskôr v
deň prevzatia objednaného tovaru.

 

Na uplatnenie záruky sa nevzťahujú vady spôsobené nedodržaním podmienok správneho použitia, skladovania
a údržby (brúsenie) produktov M-Stein.

 

Reklamačný poriadok

 

Kupujúci je povinný vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe bez zbytočného odkladu od ich zistenia oznámiť
predajcovi. Závada sa oznamuje telefonicky, emailom alebo poštou na uvedených kontaktných údajoch.

 

Zákonom stanovená lehota 30 dní plynie odo dňa prijatia reklamácie M-Steinom, ktorý preverí splnenie
všetkých záručných podmienok, skontroluje a potvrdí, že uvádzané problémy s výrobkom, na ktoré sa vzťahuje
záruka, skutočne existujú, že sa vyskytli v priebehu bežného a normálneho užívania, a že neboli spôsobené
nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, zmenou alebo nesprávnou údržbou, opravou alebo testovaním
alebo v dôsledku inej príčiny, ktorá sa nachádza mimo zodpovednosť M-Stein.

 

M-Stein vydá spotrebiteľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o
vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to v "Oznámení o
vybavení reklamácie". Toto oznámenie predávajúci zašle na niektorý kontaktný údaj z tých, ktoré mu dal
Kupujúci pri uplatnení reklamácie.

 

Na doklade musí byť uvedený dátum predaja a jednoznačná identifikácia typu výrobku.

 

Návod na použitie môže byť v podobe zjednodušeného obrázkového návodu návod na údržbu môže byť
zlúčený do jedného dokumentu.

 

Dňom prevzatia je dátum predaja, u zásielok zaslaných verejnou prepravnou službou, tak dátum
prevzatia od verejnej prepravnej služby.

 

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 1.1.2014.

 


STIAHNÚŤ VERZIU PRE TLAČ (.pdf)